skateparkmartin.sk

Preskoč navigáciu
 

logo SŠZ

Obsah dokumentu

odrazka identifikačné údaje o prevádzkovateľovi
odrazka základné ustanovenia
odrazka základné pojmy
odrazka otváracie hodiny
odrazka povinnosti užívateľa
odrazka povinnosti prevádzkovateľa
odrazka dôležité telefónne čísla
odrazka záverečné ustanovenia


SKATEPARK MARTIN

Areál bol vybudovaný Mestom Martin za spolupráce s obchodným centrom Tulip Martin.

Prevádzkový poriadok
Skatepark Martin pri obchodnom centre Tulip v Martine

Vstup a využívanie skateparku
len na vlastné nebezpečenstvo !!!


Článok 1.
Identifikačné údaje o prevádzkovateľovi zariadenia


1. Názov zariadenia: Skatepark MARTIN
2. Prevádzkovateľ zariadenia: Správa športových zariadení mesta Martin, príspevková organizácia; Gorkého 2 Martin PSČ: 036 01 ; IČO: 37 806 939
tel. : 043/4304 622-3; www.sportzar.sk


Článok 2.
Základné ustanovenia


1. Areál ihriska slúži najmä mládeži a občanom mesta Martin, pričom jeho využívanie je usmerňované otváracími hodinami.
2. Každý užívateľ areálu ihriska je povinný sa oboznámiť s týmto poriadkom a bez výnimky ho dodržiavať. Oboznámenie potvrdí užívateľ ihriska svojím podpisom pri kúpe permanentnej vstupenky umožňujúcej vstup do areálu ihriska, to v prípade ak je užívateľ starší ako 15 rokov resp. toto oboznámenie potvrdí podpisom pri kúpe permanentnej vstupenky umožňujúcej vstup do areálu ihriska aj užívateľ, aj sprevádzajúca osoba, ak je užívateľ mladší ako 15 rokov.
3. V areáli ihriska je dovolené vykonávať výlučne tie aktivity, na ktoré je areál prispôsobený.

Článok 3.
Základné pojmy

1. Skateparkom sa pre účely tohto prevádzkového poriadku rozumie ohradené priestranstvo pri obchodnom centre Tulip v Martine umiestnené na pozemku parcelné číslo 462/87 v kú. Záturčie, označené informačnou tabuľou, ktoré slúži na vyhradené športové aktivity.
2. Vyhradenými športovými aktivitami sa pre tento účel rozumie jazda na skateboarde , BMX bicykli a kolieskových korčuliach.
3. Užívateľom areálu ihriska sa rozumie osoba, ktorá je vlastníkom platnej permanentnej vstupenky do areálu vydanej prevádzkovateľom, a ktorá sa nachádza v priestore areálu (ďalej len „užívateľ). Permanentnú vstupenku si môže zakúpiť budúci užívateľ areálu starší ako 15 rokov resp. rodič alebo iná budúca sprevádzajúca osoba, pričom verifikáciu oboznámenie sa s prevádzkovým poriadkom pri kúpe vstupenky musí svojím podpisom vykonať ako rodič alebo iná budúca sprevádzajúca osoba, tak aj budúci užívateľ mladší ako 15 rokov. Permanentná vstupenka je platná počas kalendárneho roka v ktorom bola zakúpená, jej držiteľ má právo vstupu a užívania areálu ihriska len počas vymedzených otváracích hodín areálu. Užívateľ je povinný rešpektovať časové rozdelenie využívania areálu pre jazdcov na BMX bicykli, jazdcov na skateboardoch alebo kolieskových korčuliach. Napriek vlastníctvu vstupenky nie je možné využívať areál v prípade, ak v ňom nie sú minimálne 2 ľudia (užívateľ a užívateľ, alebo užívateľ a sprevádzajúca osoba ) a to z dôvodu možnosti privolania pomoci v prípade úrazu alebo inej náhlej udalosti ohrozujúcej život alebo zdravie užívateľa.
V prípade, ak osoba staršia ako 15 rokov zakupuje vstupenky pre iné osoby, je povinná uviesť meno a priezvisko tejto osoby, na ktoré bude vstupenka vystavená a zároveň svojim podpisom potvrdzuje, že osoby, pre ktoré týmto spôsobom zabezpečuje vstupenky, sú staršie ako 15 rokov.
4. Osoba vykonávajúca dozor je sprevádzajúca osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je držiteľom vstupu vydaného prevádzkovateľom, alebo zamestnanec prevádzkovateľa.
5. Ten, kto sa bude zdržiavať v areáli zariadenia bez platnej vstupenky resp. povolenia na vstup, bude povereným zamestnancom prevádzkovateľa alebo príslušníkom štátnej alebo mestskej polície bezodkladne z areálu vykázaný a zároveň bude takýto porušovateľ povinný zaplatiť nielen cenu permanentnej vstupenky ale aj nahradiť všetky škody spôsobené neoprávneným vstupom do areálu.
6. Každý kto sa zdržiava v priestore areálu je povinný preukázať sa zamestnancovi prevádzkovateľa, inej poverenej osobe, príslušníkovi štátnej alebo mestskej polície platnou vstupenkou resp. platným povolením na vstup.
7. Osoba ktorá je držiteľom povolenia na vstup nie je oprávnená využívať zariadenie resp. vybavenie areálu, na takéto využitie je potrebná vstupenka.


Článok 4
Otváracie hodiny


Pracovné dni :
od 14:00 hod do 20:00 hod

Soboty, Nedele, v dňoch letných školských prázdnin :
od 9:00 hod do 21:00 hod

Za mokra, v zime a počas technických odstávok je park uzavretý!

V rámci otváracích hodín prevádzkovateľ stanoví časové rozdelenie využívania skateparku pre jazdcov na BMX bicykli a jazdcov na skateboarde alebo kolieskových korčuliach. Otváracie hodiny stanovuje prevádzkovateľ.


Článok 5
Povinnosti užívateľa


1. Zariadenie je učené predovšetkým pre mládež staršiu ako 15 rokov. Deti a mládež vo veku 6-15 rokov môžu zariadenie využívať len v sprievode sprevádzajúcej osoby vykonávajúcej dozor t.j. predovšetkým rodičov, prípadne inej osoby, ktorá musí byť staršia ako 18 rokov a ktorú touto činnosťou poveril zákonný zástupca takéhoto užívateľa. Takáto osoba je plne zodpovedná za osobu ktorú sprevádza, t.j. užívateľa mladšieho ako 15 rokov.
2. Prekážky – skatepark je možné využívať za prítomnosti minimálne dvoch osôb, z ktorých len jedna osoba môže prevádzať jazdu na rampe.
3. Skatepark je vhodný len na jazdu na skateboarde, kolieskových korčuliach a BMX bicykli.
4. Každý aktívny užívateľ areálu je povinný používať pri jazde v skateparku ochrannú helmu, chrániče kolien a lakťov!
5. Osoby sa pohybujú v skateparku na vlastné nebezpečenstvo a na vlastnú zodpovednosť.
6. Je zakázané využívať skatepark alebo jeho akúkoľvek súčasť, napr. prekážku a podobne, ak je vizuálne zrejmé, že takáto súčasť nie je, hoc len čiastočne, v riadnom stave.
7. Do areálu sa zakazuje vstup na bicykli (s výnimkou BMX bicykla podľa DIN 79105), so zvieratami, osobám pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok, s akýmikoľvek zbraňami a mimo otváracích hodín.
8. Každý užívateľ areálu ihriska ako aj každá osoba, ktorá sa v areáli nachádza, je povinná riadiť sa pokynmi osôb, ktoré vykonávajú občasný dozor v areáli ihriska, ich nadriadenými osobami, alebo pokynmi príslušníkov mestskej alebo štátnej polície alebo poverenými zástupcami prevádzkovateľa. Po neuposlúchnutí pokynu bude osoba s okamžitou platnosťou vykázaná z areálu.
9. Prevádzkovateľ ihriska nenesie zodpovednosť za škody, poranenia a úrazy, ktoré si spôsobil užívateľ svojím správaním, precenením vlastných schopností, alebo nedodržaním tohto prevádzkového poriadku.
10. Každý užívateľ areálu ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním, alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku areálu ihriska. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
11. Za škody vzniknuté nedodržiavaním ustanovení prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca, v prípade užívania areálu ihriska.
12. Každý užívateľ areálu ihriska je povinný vstupovať doň výlučne určeným vchodom,
resp. určenými vchodmi.
13. Každý užívateľ areálu ihriska je povinný sa správať v ňom tak, aby ho akýmkoľvek spôsobom neznečisťoval, je povinný v ňom a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok.
14. S jednotlivými prvkami v areáli ihriska sa zakazuje akákoľvek manipulácia nad rámec
ich funkčného určenia.
15. Poškodzovanie jednotlivých prvkov v areáli ihriska sa zakazuje. V prípade poškodenia sa takýto užívateľ vykáže z areálu a súčasne je takýto užívateľ povinný škodu v plnom rozsahu a bezodkladne uhradiť.
16. V areáli ihriska je zakázané fajčiť, požívať alkohol alebo užívať návykové látky.
17. V areáli ihriska sa netoleruje šikanovanie a vyvolávanie konfliktov.
18. Areál ihriska je zakázané akýmkoľvek spôsobom znečisťovať.
19. Vstup do areálu je dovolený len po úhrade vstupenky, ktorú je možné zakúpiť u prevádzkovateľa po predložení občianskeho preukazu.


Článok 6.
Povinnosti prevádzkovateľa


1. Zabezpečiť pravidelnú kontrolu prekážok skateparku a to:
- odborná kontrola špecializovanou montážnou spoločnosťou raz ročne
- 1x mesačne vykonať podrobnejšiu vizuálnu kontrolu stavu prekážok
- 1x týždenne vykonať vizuálnu kontrolu stavu prekážok

2. Zabezpečiť otváranie a uzamknutie skateparku podľa otváracích hodín uvedených v článku 4.


Článok 7.
Dôležité telefónne čísla

112
jednotné telefónne číslo tiesňového volania

159
Mestská políciaČlánok 8.
Záverečné ustanovenia


Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť dňom 17.4.2009.
 

(c) Mesto MARTIN 2009

datacom - logo